(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Opis sposobu powstania LGD

Pierwsze pomysły utworzenia LGD pojawiły się na początku 2006 r. Grupa pomysłodawców składająca się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów oraz przedsiębiorców doszła do wniosku, że utworzenie na tym terenie Lokalnej Grupy Działania pozwoli efektywniej wykorzystać zasoby krajobrazowe, kulturowe i historyczne regionu. LGD z założenia miała skupiać liderów miejscowych społeczności i stać się „kuźnią” pomysłów i dobrych praktyk umożliwiających zrównoważony rozwój całego regionu. Początkowo wsparcia procesowi tworzenia nowej LGD udzieliły trzy gminy Ropczyce, Sędziszów Młp. i Iwierzyce. Powstała w ten sposób grupa inicjatywna złożona z przedstawicieli trzech gmin wywodzących się z sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, która przystąpiła do prac nad utworzeniem Lokalnej Grupy Działania. Podjęto działania mające na celu rozpropagowanie idei tworzenia nowego partnerstwa. Efektem tych prac było pozyskanie nowych partnerów, wśród których znaleźli się między innymi przedstawiciele gminy Czarna.

7 kwietnia 2006 r. w Ropczycach zwołane zostało zebranie założycielskie LGD. Na spotkaniu uznano, że najkorzystniejszą formą prawną funkcjonowania LGD będzie – stowarzyszenie. Podjęto uchwałę o utworzeniu stowarzyszenia o nazwie „Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego”, przyjęto statut stowarzyszenia i wyłoniono sześcioosobowy zarząd. Na siedzibę LGD przyjęto miasto Ropczyce. Pod listą założycielską Stowarzyszenia podpisało się 17 osób z powiatu ropczycko – sędziszowskiego i dębickiego. Stowarzyszenie było partnerstwem trójsektorowym, zrzeszającym przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego. W dalszym okresie przystąpiono do prac nad przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru gmin Ropczyce, Sędziszów Małopolski, Czarna i Iwierzyce. Intensywne prace odbywały się w grupach roboczych, które za zadanie miały wypracowanie celów strategicznych i szczegółowych opracowywanej ZSROW oraz wybór przedsięwzięć umożliwiających realizację określonych celów. Efektem tych działań była opracowana a następnie przyjęta 23 maja 2006 r. przez Walne Zebranie Członków – Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego. „Stowarzyszenie Rozwoju Regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego

Doświadczenie LGD

14 czerwca 2006 r. złożono wniosek na dofinansowanie projektu „Wzmacnianie potencjału regionów Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć społecznych, kulturowych i sportowo-rekreacyjnych” finansowanego w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Projekt uzyskał dofinansowanie po przyznaniu dodatkowej puli środków. Realizowany był w okresie od 1 marca 2007 r. do 7 kwietnia 2008 r. Kwota dofinansowania wynosiła 733 125,00. W tym czasie przygotowano dokumentacje techniczne na modernizację lokalnych dróg, opracowano projekty remontu niektórych budynków użyteczności publicznej, dokumentację tras widokowych, inwentaryzację zabytków, wykonano oznaczenia tablic szlaków turystycznych i miejsc zabytkowych

W ramach projektu zrealizowano imprezy promujące produkty regionalne, warsztaty i turnieje w zakresie rozwoju sportu szachowego i brydżowego, rajdy rowerowe, warsztaty florystyczne i z zakresu produktów rękodzielniczych, kursy języka angielskiego i kulinarne. Prowadzono też szereg działań na rzecz promocji regionu w tym imprezy kulturalne. Wymieniano się doświadczeniami z innymi LGD poprzez wyjazdy do partnerskich LGD w kraju i zagranicą. Wszystkie te działania doczekały się kontynuacji w kolejnym okresie programowania 2007-2013.

Równolegle z realizacją Pilotażowego Programu Leader Plus podjęto szereg działań, które w znacznym stopniu przyczyniły się do wzmocnienia trójsektorowego partnerstwa. Włączono do nich lokalnych liderów, przedstawicieli sektorów społecznego, publicznego i gospodarczego. Efektem było pozyskanie nowych członków i partnerów takich jak koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, OSP, instytucje kultury, osoby fizyczne. Członkowie reprezentowali wszystkie wchodzące w skład stowarzyszenia gminy. Wśród sektora społecznego znaczące stały się organizacje pozarządowe działające na rzecz swoich lokalnych społeczności. Przystąpiło też kilka podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Liczba członków od 2006 zwiększyła się trzykrotnie. Łącznie w omawianym okresie w sektorze społeczno-gospodarczym było 52 członków. W trakcie realizacji projektu z inicjatywy Zarządu nawiązane zostały kontakty z gminą Dębica, mające na celu poszerzenie partnerstwa poprzez włączenie kolejnej gminy do sektora publicznego w LGD.

W dniu 8 kwietnia 2008 r. w Ropczycach odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym przyjęto nowych członków, powiększając równocześnie obszar działania o gminę Dębica. Przyjęty został nowy statut stowarzyszeni i zmieniono nazwę na: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin.  Wybrany został nowy ośmioosobowy Zarząd na czele, którego stanął Prezes Robert Kuraszkiewicz.

W dalszej kolejności przystąpiono do prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015. Efektem starań było uzyskanie dofinansowania na kolejne lata działalności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo 5 Gmin.

Dnia 21.05.2009 r. podpisano umowę nr 6933-UM0900013/09 o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Planowany budżet na realizację LSR wynosił 13 776 580,00 zł.

LGD wybierała i finansowała projekty, których realizacja przyczyniała się do osiągnięcia następujących celów:

  • Kultywowanie i zachowanie tradycji oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
  • Wzrost atrakcyjności rekreacyjno-sportowej i turystycznej regionu
  • Poprawa, jakości życia na obszarach wiejskich

LGD realizowała wszystkie założenia LSR na zaplanowanym poziomie, a także zainwestowała niemal wszystkie udostępnione jej środki finansowe.

W ramach wszystkich konkursów przeprowadzonych przez LGD Partnerstwo 5 Gmin potencjalni beneficjenci złożyli 203 wnioski o przyznanie pomocy o łącznej wartości 13 738 284,27 zł. Spośród nich LGD wybrała do dofinansowania 169 wniosków, z czego zrealizowano 167 o wartości 12 779 439,48 zł.

W ramach realizacji projektu ogłoszono 17 konkursów, w których beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, organizacje pozarządowe, parafie, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby fizyczne.

Najwięcej wniosków złożono w odpowiedzi na konkursy organizowane w ramach działania 413 małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, najmniej na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Odnowa i rozwój wsi, Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw były działaniami w ramach, których Rada LGD wybrała do dofinansowania 100% złożonych projektów.

Lokalna Grupa Działania prowadziła ciągłą akcję doradczą świadcząc wnioskodawcom stałą pomoc z zakresu przygotowania, realizacji, monitoringu, rozliczenia i sprawozdawczości wniosków w biurze oraz poza nim. Niezwykle istotna okazała się także adekwatna pomoc przekazywana beneficjentom i odbiorcom działań LGD w postaci indywidualnego doradztwa czy szkoleń; elastyczny sposób prowadzenia zajęć edukacyjnych, a także dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb zainteresowanych. Beneficjentami złożonych wniosków były JST, domy kultury, organizacje pozarządowe, parafie, kluby sportowe, przedsiębiorcy, rolnicy i osoby fizyczne. Łącznie zrealizowali oni 167 projektów, z których największe projekty inwestycyjne realizowano w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Zrealizowane projekty w widoczny sposób podniosły, jakość życia mieszkańców, wpłynęły na polepszenie standardu ich życia, podniosły atrakcyjność gmin, wpłynęły na zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców, poprawiły, jakość ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i sportowo-rekreacyjnej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się małe projekty.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin równocześnie z prowadzoną działalnością grantodawczą prowadziła szereg działań aktywizujących, promocyjnych, szkoleniowych, warsztatowych, wydawniczych. Zorganizowanych zostało blisko 200 wydarzeń promocyjnych i aktywizujących. Wszystkie wydarzenia ukierunkowane były na aktywizację środowiska lokalnego, wzmocnienie organizacji pozarządowych oraz promocję walorów lokalnych. Partnerstwo otworzyło nowe możliwości dla mieszkańców i rozwoju naszego regionu, które na przestrzeni 8 lat są widoczne w różnych sektorach.

LGD w swojej strategii przewidziała również realizację projektu międzyregionalnego. Dnia 04.08.2011 roku zostało zawarte porozumienie z Lokalną Grupą Działania „Żywiecki Raj”, którego celem było zachowanie tradycji, zwyczajów oraz poprawa, jakości życia mieszkańców z obszarów partnerskich LGD. 26.01.2012 roku podpisano umowę na kwotę 264 835,00. Projekt realizowany był w ramach działania 421. Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pod nazwą Ocalić od zapomnienia – Folklor naszego regionu. Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin była koordynatorem tego projektu. Skierowany był on do mieszkańców partnerskich LGD. Zaangażowano do niego zespoły folklorystyczne, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, które wzięły udział w warsztatach i festiwalach folklorystycznych.

Celami projektu było:

  • Odtworzenie regionalnych pieśni i tańców ludowych.
  • Zwiększenie zainteresowania najmłodszych mieszkańców kultura ludową.
  • Promocja lokalnych pieśni, tańców ludowych, regionalnego folkloru.
  • Pogłębienie wiedzy na temat kultury regionu.
  • Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LGD.
  • Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców obszaru LSR.

Dnia 30.11.2012 zakończono projekt współpracy. Łącznie na przygotowanie i realizację projektu współpracy wydano kwotę 263 432,78 zł, co stanowiło 94,33 % sumy przyznanej.

Ogólnie w osi 4 programu Leader na 13 776 580 zł przyznanych środków wykorzystano 13 466 911,65zł, co stanowi 97,75% i stawia Lokalną Grupę Działania Partnerstwo 5 Gmin w czołówce w zakresie wykorzystania środków finansowych przewidzianych w budżecie LSR w województwie podkarpackim. Tak wysoki poziom wykorzystania środków był możliwy dzięki współpracy z różnymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi obszaru LGD, odpowiedniemu zarządzaniu oraz doświadczonemu personelowi biura.

Udostępnij