(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo 5 Gmin w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju planuje zaangażować lokalną społeczność, w której znajdują się lokalni partnerzy społeczni, gospodarczy, mieszkańcy oraz przedstawiciele władz publicznych.
Proces ten zostanie poprzedzony kampanią informacyjną poprzez: stronę internetową LGD Partnerstwo 5 Gmin oraz Gmin członkowskich tj. Ropczyce, Dębica, Sędziszów Małopolski, Czarna i Iwierzyce. W okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na naszej stronie internetowej www.partnerstwo5gmin.pl zostanie utworzona zakładka „Wsparcie przygotowawcze”. W zakładce tej zamieszczane będą wszystkie niezbędne informacje związane z opracowywaniem LSR w tym harmonogram, informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną, gdzie podane będą dokładne terminy i miejsca , ankiety dla mieszkańców oraz bieżące efekty prac nad strategią z możliwością zgłaszania uwag (konsultacje społeczne). Informacja o spotkaniach będzie rozpropagowana również na ogólnodostępnych tablicach na terenie gmin wchodzących w skład LGD, tablicach ogłoszeń urzędów gmin wchodzących w skład LGD i będzie zawierała podstawowe informacje o spotkaniu tj. termin, miejsce oraz program.
Powołany zostanie Zespół ds. LSR, złożony z pracowników Biura LGD, członków Zarządu oraz członków Rady który pozostawał będzie w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami poszczególnych sektorów.
Członkowie Zespołu ds. LSR będą mieli możliwość uczestniczenia we wszystkich etapach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, w tym w zakresie identyfikacji kluczowych problemów i wyzwań dla obszaru działania LGD.
Na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR zostanie zorganizowane jedno spotkanie, które będzie poświęcone w szczególności: diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń oraz celów LSR. Podczas spotkań szczególna uwagę poświęcimy głównym zagadnieniom podejścia LEADER m.in. innowacyjności, cyfryzacji, środowisku i klimatowi, zmianom demograficznym i partnerstwu w realizacji LSR. Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu.
W celu poznania opinii i oczekiwań szerszej grupy mieszkańców LGD, wśród lokalnej społeczności zostanie przeprowadzone również badania ankietowe (on-line), celem diagnozy obszaru, analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju z uwzględnieniem głównych cech podejścia LEADER, identyfikacji grup docelowych i defaworyzowanych oraz pomysłów na projekty i działania.
Następnie zostaną wypracowane cele ogólne oraz szczegółowe LSR, przedsięwzięcia oraz wskaźniki osiągnięcia celu, rezultatu i produktu. Wstępna wersja strategii zostanie umieszczona na stronie internetowej LGD i lokalna społeczność będzie miała możliwość zgłoszenia uwag, opinii, w określonym terminie.
Końcowa wersja LSR po konsultacja społecznych oraz po naniesionych uwagach, uwzględnionych przez zespół ds. LSR zostanie przedstawiona na spotkaniu w gminie Ropczyce, celem ostatecznej konsultacji.
Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.
Wszystkie operacje realizowane w w/w zakresie będą zawierały informacje o pomocy otrzymanej z EFFROW, zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lokalna Strategia Rozwoju będzie współfinansowana w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udostępnij